Privatlivspolitik for Rask Mølle Varmeværk A.m.b.a.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Som leverandør af fjernvarme til vores kunder tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler
personoplysninger i forbindelse med levering af fjernvarme og har derfor vedtaget denne
privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

2. Kontaktoplysninger
Rask Mølle Varmeværk A.m.b.a. er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i
overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi
behandler dine personoplysninger.
Registrerede kontaktoplysninger til Rask Mølle Varmeværk A.m.b.a.:
Kontaktperson: Administrationen
Adresse: Industrisvinget 9, 7171 Uldum
Telefon nr. 21 37 37 57
Mail: regnskab@rmvarme.dk
CVR: 1821 1211
Website: www.rmvarme.dk

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om levering af
fjernvarme jfr. persondataforordningens art 6 stk. 1 b) og andre lovlige forretningsmæssige formål.
Derudover indhenter vi måleroplysninger i medfør af art. 6 stk. 1 b), e) og f) for at driftoptimere vores ydelser
og for at sikre dig en så effektiv levering og så billig fjernvarme som mulig.

4. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, emailadresse,
målernummer, målerdata, lokationsdata fra internettet, mobil, GPS og billeder taget af
installationer m.m. for at opfylde vores aftale med dig om levering af fjernvarme. Vi bruger dit telefonnummer
for at kunne kontakte dig fx. hvis vi skal reparere ledninger, udskifte målere, underrette om brud m.m.
I forhold til enkelte af vores kunder kan det være nødvendigt at opbevare helbredsoplysninger, der er
følsomme personoplysninger – fx hvis vi skal være helt sikre på at underrette dig, hvis der afbrydes for
fjernvarmen. Du bedes selv sørge for, at vi er underrettet, hvis vi skal tage særlige hensyn til dig. Hvis vi skal
opbevare dine helbredsoplysninger, så vil vi anmode dig om et skriftligt samtykke til dette.
Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at levere fjernvarme til dig.

5. Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til
Vi videregiver dine data til samarbejdspartnere som fx EDB-selskaber, der står for opkrævning af varme,
målerregistrering m.m. Kommer du i restance med betaling af varme, kan vi videresende dine oplysninger til
advokat eller inkassobureau, SKAT og fogedret.
Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med disse samarbejdspartnere, så har vi indgået
databehandleraftaler. Dette betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger. Vi
indhenter ikke dit samtykke til at overlade dine personoplysninger til en databehandler, eller hvis vi er retligt
forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i indberetning til en myndighed.

Vi har indgået aftaler med følgende samarbejdspartnere:
DFF-EDB, der bl.a. udsender a conto-regninger på vegne af os
Kamstrup, der håndterer målerdata
Blue Idea, der underretter dig i forbindelse med evt. brud på fjernvarmen, lukninger m.m.
Derudover indgår vi fortrolighedsaftaler med f.eks. VVS-firmaer eller lignende, der får oplyst vores kunders
navn, adresse m.m. Vi har på forhånd sikret, at de og deres medarbejdere overholder reglerne om
persondata.
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring af produkter fra 3. mand m.m.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

7. Hvor har vi dine personoplysninger fra?
Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv, men vi får også personoplysninger fra f.eks.
målerselskaber. Vi kan også modtage oplysninger fra offentlige myndigheder, udlejer, ejendomsmæglere
m.m.

8. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe som aftaleforholdet mellem Rask Mølle Varmeværk A.m.b.a.
og dig eksisterer. Ophører du med at være kunde hos Rask Mølle Varmeværk A.m.b.a., sletter vi dine
personoplysninger efter (tidligst efter indeværende år + 5 år – ifølge reglerne i bogføringsloven – men der
kan også være behov for at opbevare oplysningerne længere).

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering
Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

10. Retten til at trække samtykke tilbage
Vi anvender som udgangspunkt ikke samtykke i forbindelse med levering af fjernvarme fra Rask Mølle
Varmeværk A.m.b.a. Skulle du have givet samtykke til os til noget ud over levering af fjernvarme, så har du
til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de
kontaktoplysninger, der fremgår i punkt 1.

11. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger
om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret).
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere
oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores
almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du
har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset
fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres
gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine
personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til
direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt
anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én
dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder,
som du finder på www.datatilsynet.dk.

12. Klage til Datatilsynet
Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores
behandling af dine personoplysninger.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Redigeret 22-05-2018